Våra villkor

Allmänt
Dina vingårdar- upplevelser och resor samarbetar med 3D wines i England och erbjuder via sin webbplats och genom säljare, köp av vinradshyra i fortsättningen benämnt ”vinradshyra” samt andra produkter och tjänster såsom t ex presentkort, olika typer av events och resor för sina delägare.

Den som köper och betalar en vinradshyra, andra produkter eller tjänster anses vara köpare nedan kallat “Köpare”. Den som får och/eller konsumerar en upplevelse anses vara delägare nedan kallat “Delägare”. Den som placerat en order hos Dina vingårdar utan att erlägga betalning anses vara beställare nedan kallat “Beställare”.

En Beställares meddelande till Dina Vingårdar, att personen önskar teckna delägarskap eller ge bort ett delägarskap samt att Beställaren accepterar de Allmänna Villkoren, skall anses utgöra en bindande beställning. Sådant meddelande kan lämnas genom användande av Webbplatsens godkännandeprocedur eller, då förbindelsen med Dina Vingårdar sker via telefon, genom muntligt meddelande till Dina Vingårdar. När personens beställning accepteras kommer denne få en bekräftelse genom e-post eller per post.

§2 Vinradshyra och delägarskap
Dina vingårdar samarbetar med tjugotalet små, familjeägda vingårdar runt om i hela Frankrike. Dina vingårdar har ett antal rader till försäljning och reserverar sig för slutförsäljning. Dina vingårdar tillsammans med 3 D Wines byter och lägger till nya vingårdar om nya alternativ öppnar sig på marknaden. Emellanåt händer det att en vingård måste utgå på grund av omständigheter. Delägaren kommer då att erbjudas ett alternativ av vingård-/ar. Val av vingård är flexibelt och kan bytas till en annan vingård än den som valts av Köparen. Detta måste ske inom rimlig tid, normalt 14 dagar efter vinradhyrans startdatum. Det tillkommer inga avgifter eller kostnader för ett byte men om den vingård som Delägaren väljer har ett högre pris än den ursprungligen valda så måste Köparen eller Delägaren lägga till mellanskillnaden. Om Delägaren väljer att byta till en billigare vingård än den ursprungligen valda återfås inte mellanskillnaden. Valet av en annan vingård medför att Delägaren får nya vingårdshandlingar. Giltighetstiden förändras dock inte. En ny gåvobox kommer att tillhandahållas endast om detta särskilt efterfrågas. Det tillkommer då en kostnad för en sådan ny box. Priser reserveras för ändring. Vinradshyran och delägarskapet löper ut automatiskt och behöver inte sägas upp.

§ 2.1 Användarnamn och lösenord
Delägaren kommer att tilldelas ett användarnamn och ett lösenord. Delägaren ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte avslöjas för obehöriga samt att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Borttappat lösenord och användarnamn återfås genom Dina vingårdar.

§ 3 Våra tjänster
Dina Vingårdar erbjuder vidare sina delägare olika tjänster från tid till annan. Dels genom Webbplatsen, såsom exempelvis möjlighet att delta på olika typer av events och resor, dels i form av utskick av nyhetsbrev via e-post och genom tilldelande av ett eget medlemskonto som bland annat innehåller uppgifter om den egna vingården och vinet.

§3.1 Vingårdsbesök
Bokning av vingårdsbesök sker via Dina Vingårdar. Vinkvitto utfärdat av Dina vingårdar krävs för avhämtning av beställt och betalt vin. Samtliga vingårdsbesök erbjuds under förutsättning att de är tillgängliga vid en viss tidpunkt. Den senaste informationen om när vingården är tillgänglig kan alltid fås genom Dina vingårdar. Dina vingårdar kommer att göra sitt allra bästa för att tillmötesgå Delägarens val av datum för vingårdsbesöket. Delägaren bör alltid försöka meddela datum för vingårdsbesöket hos Dina vingårdar minst 14 dagar innan besöket. Vi reserverar oss dock för fullbokningar och tidsändringar. Det händer att vingården måste ställa in ett besök där anledning är t.ex. vädret under skördetiden eller tekniska problem. Om vingården av sådana skäl tvingas ställa in ett besök som bokats av en delägare skall vingården lämna besked snarast möjligt om nästa datum för besök. Dina vingårdar kommer givetvis att göra sitt bästa för att kunna meddela Delägaren om eventuella problem i god tid före ett besök och även göra sitt bästa för att erbjuda Delägaren ett annat datum. Dina vingårdar ansvarar inte för egna bokade besök.

§3.2 Övernattningsmöjligheter
Bokning av Dina vingårdars rekommenderade boendemöjligheter kan ske genom Dina Vingårdar. Vissa hotell har rabatt för Dina vingårdars delägare. För att erhålla rabatten krävs att Dina vingårdar gör bokningen. Några enstaka boenden kräver bokning via extern bokningsförmedlare. Samtliga övernattningsmöjligheter erbjuds under förutsättning att de är tillgängliga vid en viss tidpunkt. Dina vingårdar kommer att göra sitt allra bästa för att tillmötesgå Delägarens val av datum för vistelsen. Delägaren bör alltid försöka meddela planerad ankomst och avresa i god tid. Vi reserverar oss dock för fullbokningar samt tids-, och prisändringar.

§3.3 Events som t ex vinprovningar.
Se särskilda villkor för varje enskilt event och vinprovning.

§3.4 Resor
Se allmänna och särskilda villkor för varje enskild resa.

§3. 5 Medlemskap i Vinoliv
Dina Vingårdar erbjuder Beställare, Köpare och Delägare medlemskap i Vinoliv. Särskild medlemsavgift utgår inte. Se Särskilda villkor för Vinoliv (§12)

§4 Våra produkter
Dina vingårdar har ett antal produkter till försäljning som t ex presentkort, böcker, glas mm. Dina Vingårdar reserverar sig för slutförsäljning samt ev ändringar av produktsortimentet. Beskrivningar, närmare villkor och priser för respektive produkt som finns tillgängliga för delägare finns beskrivna på Webbplatsen. Dina vingårdar ansvarar för att leveransen är komplett.

§ 4.1Presentkort
Presentkort med valfri summa kan köpas av Dina vingårdar. Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning vid köp av produkter och tjänster som förmedlas av Dina vingårdar. Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter. Presentkortet skickas in brevledes till Dina vingårdar vid betalning eller delbetalning av Dina vingårdars produkter eller tjänster. Giltighetstiden anges på presentkortet. Presentkort är en värdehandling. Borttappat eller utgånget presentkort ersätts inte av Dina vingårdar.

§ 4.2 Vin
På nästan alla vingårdar görs ett specialvin. Detta vin kan endast Delägare köpa från respektive vingård. Dina vingårdar sköter administrationen av Delägares vinköp. Vinet hämtas på vingården av Delägare mot uppvisande av vinkvitto. Ett upplevt defekt vin kan reklameras hos Dina Vingårdar. Dina vingårdar kan begära att få undersöka det reklamerade vinet. Vid reklamation skall därför Delägare spara vin och kork. Dina Vingårdar ansvarar för att Delägare får kompensation vid konstaterat defekt vin. Om du har valt att få ditt vin hemtransporterat av våra samarbetspartner ansvarar inte Dina Vingårdar för eventuell kross. Dina vingårdar kommer dock att vara behjälpliga med att hitta en lösning på problemet. Detta kan innebära i vissa fall att den krossade flaskan ersätts med samma vin men annan årgång eller med ett vin av motsvarande värde. För övrigt gäller särskilda villkor som skickas ut vid varje vinerbjudande från vingårdarna. OBS! Vin innehåller alkohol. Överdriven konsumtion kan vara skadligt. Dina Vingårdar svarar inte för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av viner.

§5Texter och bilder
De texter och bilder som beskriver våra tjänster och produkter vingardar.com hemsida och i övrigt tryckmaterial avser att återspegla det delägare skall få uppleva i så hög grad som möjligt. Vingardar.com vill dock reservera sig för att bilderna visar den aktuella tjänsten eller produkten generellt och således inte alltid den specifika produkten eller tjänsten. Vad avser texter kan vingardar.com ha mottagit missvisande information från vingården eller återförsäljaren och för det fall Delägaren därigenom anser sig inte ha erhållit den upplevelse som texten förespeglat bär Dina vingårdar inte något ansvar gentemot Delägaren. Dina vingårdar reserverar sig även för eventuella tryckfel på såväl hemsidan som i tryckt material.

§6 Ålder
Delägaren måste vara minst 20 år.

§7 Ångerrätt
Om en Köpare vill låta köpet som skett via Dina vingårdar återgå och upplevelsen inte redan har bokats är detta möjligt inom 30 dagar från datumet då köpet genomfördes. Köparen skall då återställa gåvoboxen och dess innehåll i fullständigt skick till Dina vingårdar och Dina vingårdar kommer att betala tillbaka köpeskillingen till Köparen inom 45 dagar räknat från det att boxen återfåtts. Visst avdrag på köpeskillingen kan äga rum beroende på Köparens valda betalningsalternativ. I de fall där gåvoboxen är köpt av någon av Dina vingårdars återförsäljare kan köpet återgå och återbetalning ske endast enligt återförsäljarens regler för återbetalning. Information om köpet kan återgå och återförsäljarens regler för återbetalning går att få hos respektive återförsäljare. Köparen har rätt att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening vid leverans av gåvoboxen som överskridit utlovad leveranstid.

§8 Reklamation och ansvar
Vid reklamationer gentemot Dina vingårdar avseende fel, brist eller försening av värdebevis gäller konsumentköplagens regler och Dina vingårdar skall i bästa möjliga mån gottgöra den reklamerande parten. Dina vingårdar välkomnar all återkoppling som vi kan få på våra tjänster och produkter.


§9 Force Majeure
Dina vingårdar är vidare befriat från ansvar gentemot Köpare och delägare om Dina vingårdar förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Dina vingårdars kontroll eller förmåga som Dina vingårdar inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Dina vingårdar inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Dina vingårdar förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.


§ 10 Betalningsvillkor
Våra tjänster och produkter kan betalas via Dina vingårdars bankgiro eller med konto/kreditkort (VISA, Mastercard och Eurocard). Vi använder oss av Pay Ex som betallösning. När betalningen är oss till handa erhålls den beställda produkten inom tio dagar. Du kan även välja att betala med faktura mot en avgift på 30 kr. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år.

§ 11 Sekretessavtal
Syftet med detta sekretessavtal är att underrätta dig om våra sekretessrutiner online och att förklara vilka alternativ du har att välja mellan för hur din information samlas in och används. Avtalet beskriver de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda din information, vilka möjligheter du har att granska din information och vem du bör kontakta hos Dina vingårdar om du har frågor om detta sekretessavtal, så att vi kan lösa alla eventuella problem.

§ 11.1 Insamling och användning av din information:
Detta sekretessavtal omfattar insamling och användning av personliga uppgifter . Den information som täcks av detta avtal är personliga uppgifter som användare ger till Dina vingårdar vid online-transaktioner.

§ 11.2 Personliga uppgifter
Dina vingårdar samlar in personliga uppgifter. Den information som samlas in kan innefatta namn, adress, fakturerings- och postadress- uppgifter, e-mail adress, information om hur du kommit i kontakt med oss samt kreditkortsinformation. Dina vingårdar använder de personliga uppgifter du uppger till att registrera dig för att skapa och uppdatera konton; databehandling, till att slutföra och uppfölja beställningar; besvara dina e-mail meddelanden; skicka information du begär. Vi använder dessutom personliga uppgifter för att ge dig information om de produkter du köpt från oss samt till att bättre förstå dina behov och intressen, så att vi kan förbättra våra tjänster och göra våra meddelanden personligare.

§11.3 Meddelanden från Dina vingårdar (inklusive reklam)
Det kan hända att Dina vingårdar skickar e-mail meddelanden och SMS om dina beställningar, bokningar samt för att svara på dina frågor. Dina vingårdar skickar möjligtvis också e-mail och nyhetsmail med information och/eller specialerbjudanden om produkter och tjänster som du kan ha intresse av, såvida du inte uppgivit att du vill avstå från att få sådana erbjudanden. Om du väljer att tacka nej till säljerbjudanden via e-mail kan det hända att du missar värdefulla specialerbjudanden. Ovanstående alternativ gäller endast säljerbjudanden via e-mail och SMS, eftersom vi kan behöva skicka e-mail och SMS meddelanden till dig angående beställning.

§11.4 Andras tillgång till dina uppgifter
Dina vingårdar kommer inte att sälja, leasa eller byta de personliga uppgifter som du uppger till oss online. Dina vingårdar kan ge ut personliga uppgifter till andra företag utan ditt tillstånd, om det krävs enligt lagstiftning eller kallelse till domstol, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökningar, samt för att upprätthålla eller skydda Dina vingårdar egendom eller kontraktsrättigheter. Dina vingårdar förbehåller sig rätten att överföra dina personliga uppgifter i samband med försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Om verksamheten säljs eller överlåts, ger Dina vingårdar dig möjlighet att begära att vi inte överför dina personliga uppgifter. I vissa fall innebär detta att den nya organisationen inte kan fortsätta erbjuda dig de tjänster eller produkter som Dina vingårdar sörjt för.

§11.5 Skyddad information
För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har vi implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som vi samlar in online. Vi skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och –rutiner.

§ 11.6 Ändring av personlig information
Du kan begära uppdateringar av dina uppgifter eller en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig.

§ 11.7 Uppdateringar av sekretessavtalet
Dina vingårdar förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra detta sekretessavtal, genom att lägga ut tydliga meddelanden på denna sida eller, i händelse av betydande ändringar, underrätta via e-mail de kunder vars personuppgifter vi har samlat in.

Detta sekretessavtal ändrades senast 1 januari 2011.

§ 12 Medlemskap i Vinoliv
Vinoliv, som är en bifirma till Dina Vingårdar Upplevelser & Resor AB, behandlar medlemmens personuppgifter genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla medlemstjänsterna. Genom att registrera dig som medlem i VinOliv ger du även ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Genom att registrera dig som medlem i VinOliv godkänner du samtidigt att de uppgifter du lämnat kan användas av VinOliv för att skicka information och erbjudanden vi anser ligger i medlemmarna intresse. Om du inte vill ha det, kan du välja bort detta genom att kontakta VinOliv.
Avanmälan
Vill du avsluta relationen med oss, raderar vi självklart informationen om dig. Skicka bara ett brev eller e-post och meddela oss dina önskemål. De uppgifter vi har om dig kommer i första hand direkt från dig själv. Du kan när som helst begära rättelse av ev. felaktig uppgift.

Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg med vår hantering av den information du lämnar till oss

Nyheter & Notiser

2022-08-01

Semestervecka 2-5 augusti 2022

Nu går jag på ledighet en vecka, åter den 8 augusti, så kontoret är obemannat till dess. Som alltid nås vi bäst på mejl, även under normala omständigheter, men än mer just nu.

Ha en fortsatt skön sommar!

/Tom
Dina Vingårdar

Här gör du ditt köp